Naši partneri

Karijerni centar Univerziteta u Banjoj Luci

Karijerni centar Univerziteta u Banjoj Luci

Karijerni centar ima za cilj da osposobi studente za zaposlenje i profesionalni uspijeh nakon završetka školovanja. Kombinovanjem metoda, Karijerni centar svojim korisnicima, studentima pruža mogućnost za razvoj i napredovanje, te praktično usavršavanje.

Aktivnosti Karijernog centra su:

 • Organizovanje obuke iz oblasti traženja zaposlenja, lične prezentacije kroz biografiju (CV) i intervju, načina obavljanja studentske prakse;
 • Obuka o načinima traženja i korištenja informacija;
 • Organizovanje studentskih praksi u različitim kompanijama, zavisno od polja školovanja i interesovanja studeta, ali i u samom Centru;
 • Kontinuirano informisanje i savjetovanje po pitanju dalje edukacije i započinjanja karijere;
 • Mentorstvo prilikom obavljanja studentske prakse ili traženja zaposlenja;
 • Organizovanje sajmova praksi i pojedinačnih prezentacija kompanija na fakultetima i u Centru;
 • Baze podataka poslodavaca i praksi koje se nude za studente;
 • Praktična pomoć pri izradi CV-ja, pripremi za intervju i odabiru prakse, odnosno posla;
 • Mogućnost korištenja resursa Centra (računarske sale, sale za prezentacije, opreme itd.);
 • Brošure, priručnici i stručna literatura (štampana i elektronska) iz oblasti koju pokriva Karijerni centar; i
 • Kontakti i saradnja sa studentskim i drugim organizacijama i institucijama koje se bave zapošljavanjem, praksama i razvojem karijere.

Pored usluga koje nudi studentima, Karijerni centar stvara i održava kontakte sa privredom, odnosno firmama koje su u potrazi za kvalitetnim kadrovima, ili će to biti u budućnosti.

Centar svojim servisima omogućuje poslodavcima da jednostavnije i pouzdanije izaberu praktikante i zaposlene. Na osnovu karakteristika koje su potrebne poslodavcu, Centar okuplja student i vrši predselekciju. Tokom obavljanja prakse, jedna od mogućnosti je učešće Centra u radu praktikanta putem mentorstva i praćenja prakse.

Ovaj način realizovanja studentske prakse znatno olakšava i skraćuje poslodavcima sam proces pronalaženja i odabira praktikanta, njegove inicijalne obuke i usmjeravanja u radu. Takođe, pruža određenu vrstu sigurnosti što se tiče kvaliteta, profila i zainteresovanosti studenta koji dolazi na praksu. Ukoliko je u potrazi za uposlenikom, takođe se može obratiti Centru za pomoć.

Krajnji proizvod Karijernog centra je stvaranje mreže poslodavaca i studenata koji međusobno odgovaraju jedni drugima profilom i interesima. Ovim putem se Univerzitet direktno povezuje sa privredom, a na individualnom nivou to znači da Karijerni centar vrši onaj praktični dio obuke i usmjeravanja studenata koji nedostaje fakuletima, a za firme predstavlja određenu vrstu odjelenja za ljudske resurse.

Karijerni centar studentima konkretno nudi:

 • Praksu;
 • Mentorstvo prilikom obavljanja prakse;
 • Praktičnu pomoć pri pisanju biografije, motivacinog pisma, pripreme za intervju, itd;
 • Pristup bazi poslodavaca;
 • Informacije o stipendijama, profesionalnim programima, praksama, poslovima;
 • Seminare, konferencije, prezentacije, sajmove praksi;
 • Brošure i stručnu literaturu iz oblasti razvoja karijere; i
 • Mogućnost ostavljanja svoje biografije u bazu dostupnu poslodavcima.

Čak i ukoliko trenutno nisu u potrazi za praksom ili zaposlenjem, studenti imaju mogućnost korištenja usluga Centra u cilju dugoročnog planiranja buduće karijere.

Više informacija kontaktirajte nas na upcbanjaluka@gmail.com ili lično u prostorijama Univerzitetskog preduzetničkog centra svakog radnog dana od 9 do 15 časova.

 

Prijavite se

Log In

Create an account