Naši partneri

Programi za razvoj vještina

Programi za razvoj vještina

Program za razvoj vještina je namenjen studentima  i nedavnim diplomcima, bilo kojeg obrazovnog profila sa fakulteta Univerziteta u Banjojluci.

Svrha programa je usmjeravanje i opremanje visokoobrazovanog kadra za rad u privrednom, javnom i civilnom sektoru prvenstveno odabirom visoko motivisanih mladih ljudi, koji poseduju neophodne karakteristike ličnosti i omogućavanjem da te osobine dalje unapređuju i dopunjuju sa nedostajućim znanjem i vještinama.

Centar kroz program kreira okruženje za razvoj potencijala, kroz edukativne cikluse i pružanje kontinuirane podrške realizaciji projektnih i poslovnih ideja,  realizaciju praksi u zemlji i inostranstvu, usmeravanje karijere, informisanje i  umrežavanje.

Programom adresiramo meke vještine i osnove menadžmenta u formi koja korisnicima direktno omogućava izvršavanje konkretnih poslova i zadataka, u svim oblicima profitnih i neprofitnih organizacija.

Fokus  je stavljen na unapređenje ličnog performansa svakog učesnika kroz obuku i praktično iskustvo, odnosno  jačanje

  • analitičkih  sposobnosti
  • vještina samoorganizacije,
  • pismene i usmene komunikacije (uključujuči vještine prezentovanja i prodaje),
  • rada u timu i upravljanja njime,
  • sposobnosti participacije u odlučivanju i riješavanju problema,
  • vještina  upravljanja  projektnim ciklusom,
  • vještina poslovnog planiranja,
  • vještina i znanja zaupravljanje aktivnostima i resursima u organizaciji,

radom na  minimalno dva projektna zadatka,od kojih se prvi odnosi na realizaciju društveno korisnog projekta(tematski zavisi od toga šta studiraju), a drugi na poslovni projekt(priprema poslovnog plana za pokretanje novog ili razvoj postojećeg preduzeća, razvoj proizvoda/usluge, širenje tržišta, istraživanje tržišta, studije izvodljivosti, investicionog projekta, i sl).  Oba projekta se, zavisno od interesovanja mogu realizovati samostalno, u okviru aktivnosti Centra/Univerziteta ili  u okviru  neke kompanije, institucije i/ili organizacije.

Program je dizajniran  tako da studenti ulaze u program u grupama  od po 25 učesnika, pri čemu nova grupa ulazi u program svakih 6 mjeseci od ulaska prethodne (godišnje obuhvata 75 učesnika).

Podjeljen je u dva dijela, prvi dio traje 12 meseci i podrazumijeva: trening seminare(u ukupnom trajanju od 35 radioničkih/seminarskih dana), individualni rad sa svakim učesnikom(sistem treninga  1 na 1) , obuku kroz radu timu na dva projektna zadatka i dopunske elemente(informisanje, umrežavanje, mentorstvo, usmeravanje), drugi dio  se odnosi na praksu u preduzeću/instituciji/organizaciji u trajanju 6 mjeseci u  zemlji ili inostranstvu.

Ukupno program okvirno traje 18 mjeseci, od čega:

  • prvih 12 mjeseci podrazumijeva obuku i rad u okviru Centra podjeljenu u tri modula poslovne vještine, upravljanje projektima i poslovno planiranje, sa mogućim varijacijama s obzirom da će u praksi taj period biti uslovljen trajanjem individualnih projekta odnosno njihove kompleksnosti i godine studija na kojoj se student nalazi u trenutku ulaska u program, i  dodatnih
  • 6 mjeseci prakse izvan Centra, s tim što dužina trajanja same prakse može da varira od 2 do 18 mjeseci.

 

Prijavite se

Log In

Create an account