Naši partneri

Zadaci Centra

Zadaci Centra

 1. Promocija i razvoj inovativnosti i preduzetništva unutar studentske i nastavničke populacije;
 2. Podrška razvoju firmi sa porijeklom u akademskoj zajednici;
 3. Olakšavanje tranzicije studenata na tržište rada;
 4. Posredovanje u ostvarivanju saradnje između Univerziteta i privrede;
 5. Izgradnja kapaciteta Univerziteta i privrednih subjekata za potrebe saradnje i razvoja;
 6. Pomoć u realizaciji naučno-istraživačkih projekata za potrebe privrede;
 7. Pomoć inovatorima i preduzetnim ljudima u razradi i razvoju poslovnih ideja;
 8. Pomoć privredi za jači poslovni rast i razvoj (kroz transfer tehnologija, znanja i resursa);
 9. Podrška razvoju tehnoloških parkova, inovacionih centara i inkubatora u BiH;
 10. Promocija i unapređenje međunarodne saradnje na projektnoj i programskoj osnovi;
 11. Doprinos boljem pozicioniranju Univerziteta u lokalnim i međunarodnim okvirima.
 12. Motivisanje, infromisanje, edukacija i savjetovanje preduzetnika
 13. Organizacija programa neformalne edukacije
 14. Realizacija istraživačkih i razvojnih projekata (nacionalnih,  međudržavnih i međunarodnih)
 15. Realizacija programa studentske prakse
 16. Organizovanje  poslovnih inkubatora
 17. Konsultantske usluge
 18. Izrada razvojnih strategija, investicionih studija i elaborata, poslovnih planova
 19. Pružanje različitih usluga privredi: vođenje poslovnih knjiga, unapređenje poslovanja, poresko savjetovanje, uvođenje i komercijalizacija novog proizvoda, razvijanje kanala prodaje i distribucije za klijente, kontinuirano praćenje tržišta za konkretne naručioce, uvođenje informacionih sistema, web dizajn, i sl.
 20. Razvoj klastera i lanaca vrijednosti
 21. Izdavaštvo

Prijavite se

Log In

Create an account