Naši partneri

Servis za podršku preduzećima

Servis za podršku preduzećima

Servis za podršku pruža usluge preduzetnicima i preduzećima iz okruženja pod komercijalnim uslovima i uključuje:

 • Tehnološko i organizacijsko projektovanje
 • Poslovna dijagnostika
 • Marketing konsalting
 • Informacije o tržištu i istraživanje tržišta
 • Računovodstveno, knjigovodstveno i poresko savjetovanje
 • Pravno savjetovanje
 • Savjetovanje iz zaštite intelektualnih prava
 • Specijalizovano savjetovanje vezano za referentnu privrednu granu
 • Obuka menadžmenta i osoblja
 • Informacije o izvorima finansijskih sredstava
 • Asistiranje pri pronalaženju finasijskih sredstava, investitora i prilika za investiranje; uključujuči i usluge pripreme dokumentacije za potrebe traženja sredstava
 • Pomoć pri registraciji kompanije – savjetovanje o obliku registracije i potrebnoj dokumentaciji, izrada statuta, osnivačkog akta i ugovora, i ostale popratne dokumentacije
 • Poslovno planiranje – izrada i revizija  kratkoročnih, srednjeročnih i dugoročnih poslovnih strategija i planova; pružanje podrške u pripremi i razvoju poslovnog plana; uključujući investicione projekte (studije izvodljivosti, investicione elaborate i planove)
 • Razrada, lansiranje i unapređenje proizvoda – priprema prototipa (razrada i industrijski dizajn) ili  specifikacije proizvoda/usluge, priprema plana za lansiranje proizvoda na tržište
 • Poslovi iz regulacije unutrašnje organizacije preduzeća – priprema pravilnika i drugih akta, sistematizacija, organizacione promjene, spajanje i razdvajanje pravnih lica, opis radnih mjesta
 • Redizajn i restrukturiranje preduzeća – snimanje situacije, smanjenje troškova, redefinisanje strategija, kadrovske promjene, povećanje prihoda, izmjene proizvodnog programa
 • Promocija  i umrežavanje
 • Organizacija događaja po narudžbi – organizacija konferencija, foruma, okruglih stolova i skupova, kreiranje programa, obezbjeđivanje govornika, pozivanje učesnika
 • Usluge profesionalnog projektnog menadžmenta – rukovođenje poslovnim, investicionim, razvojnim i drugim vrstama projekata u okviru i izvan organizacije klijenta;
 • Priprema projektnih prijedloga po narudžbi i namicanje sredstava;
 • Koordinacija realizacije naučno – istraživački poduhvata i radova – obično u vidu  seminarskih, diplomskih, magistarskih i stručnih radova, kao i doktorskih disertacija po narudžbi pojedinačnog preduzeća, preduzetnika ili grupe preduzeća;
 • Pronalaženje, obučavanje, priprema, alokacija i nadzor studenata koji rade na projektima u kojima  učestvuje Centar.

Konkretna usluga zavisi od potreba korisnika, kvalitativno i sadržinski se razlikuje zavisno od stepena razvoja na kome se preduzetnik/preduzeće nalazi, privredne grane iz koje dolazi i specifičnosti zahtjeva naručioca. Shodno tome cijene usluga variraju od kompleksnosti posla, broja potrebnih stručnjaka koje Centar mora da uključi u realizaciju, kao i od toga da li uslugu pruža osoblje Centra direktno ili drugi eksperti (kadrovi sa UNIBL, kadrovi iz BiH izvan UNIBL, kadrovi iz inostranstva).

Ove usluge se pružaju u sklopu programa za saradnju sa privedom, a pojedinačne usluge pružaju  uspostavljeni servisi (informativni, edukativni, savjetodavni, projektni i procesni menadžmet, itd.), s tim što se  za konkretne poslove angažuju stručnjaci na kratkoročnoj osnovi, pri čemu se primat daje  ekspertima sa Univerziteta (fakulteti i instituti) – akademskom osoblju, te studentima (posebno 2 i 3 ciklusa) i alumnijima, za čije potrebe Centar vodi bazu podataka o stručnjacima.

 

Prijavite se

Log In

Create an account